ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ

Mean Sonyta Labor Day Celebration

By  | 
Labor Day is a public holiday celebrated in United States, it was proposed in 1880s and usually celebrated on the first Monday in September. It’s a beautiful holiday honoring the American labor movement and the contributions that workers have made to the strength, prosperity, and well-being of the country. Over the decades, this public holiday has been widely accepted in many different part of the world, one of them is Cambodia.
Labor Day is an important day for the Cambodian workers and the Textile Star Program fully support, encourage, and promote a safe work environment. It’s my honor to be a part of the program and to recognize their contribution. Happy Labor Day.
 អបអរទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ កម្មវិធីតារាឯកវាយនភណ្ឌ២០១៦ ដេីម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ ដល់បេក្ខជន បេក្ខនារី
ដេីម្បីជួយលេីកទឹកចិត្តកម្មករកម្មកានីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
និង លេីកស្ទួយតំលៃការងារ នឹងធេី្វការដោយភាពវៃឆ្លាត
 Mean Sonyta
13082756_1080471995344719_3944959371608841087_n13083202_1080472088678043_8537684745405915274_n13083238_1080472002011385_5841905704211798181_n13087557_1080471898678062_5410660628158723256_n13087682_1080472188678033_492918827314269779_n13087693_1080472428678009_5273156510107372812_n